Thi khảo sát chất lượng lớp 9 (tháng 3) năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục

ịch thi KSCL lớp 9 của Sở Giáo dục

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn của Sở Giáo dục

Ngày

Buổi thi

Bài thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ

bắt đầu làm bài

Giờ

thu bài

30/3/2018

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14h25

14h30

16h30

31/3/2018

Sáng

Toán

Tự luận: 45phút

7h55

8h00

8h45

TNKQ: 45 phút

9h00

9h45

Chiều

Tổng hợp

90 phút

14h25

14h30

16h00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *